Programa Electoral         La Candidatura          Tasca Realitzada          Participa

CONFIDENCIALITAT I PRIVADESA DE LES DADES

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CONVERGÈNCIA i UNIÓ informa a les persones usuàries que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant missatges de correu electrònic són incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de la pròpia entitat, i sota la seva responsabilitat.

La finalitat del tractament d’aquestes dades és poder gestionar adequadament les sol·licituds d’informació i/o serveis de les persones usuàries i mantenir-les informades sobre qüestions relatives a les activitats del partit que puguin ser del seu interès. El fitxer esmentat ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.

Convergència i Unió es compromet a fer un ús responsable, reservat i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Convergència i Unió es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

CONSENTIMENT DE LES PERSONES USUÀRIES

L’ús dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats. Les dades no seran cedides a tercers. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. La pàgina web de Convergència i Unió no utilitza tècniques de “Spaming”, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre Website. Convergència i Unió tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant missatges de correu electrònic.

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei orgànica 15/1999 enviant un escrit a CONVERGÈNCIA i UNIÓ, C/ Còrsega, 331-333, 08015 Barcelona o bé adreçant un correu electrònic ciu@ciu.info.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol•licituds d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol•licitud, i que aquesta sol•licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

SEGURETAT

Convergència i Unió manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a Convergència i Unió, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic ciu@ciu.info.

Avís legal

TITULARITAT

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és la Federació CONVERGÈNCIA i UNIÓ, federació de partits que fou constituïda el 26 d’abril de 2002 i que figura inscrita al Registre de Partits Polítics, en el foli 450, tom IV del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08037), al carrer Còrsega, número 331-333 i a Barcelona (08018), al carrer Nàpols, 35-39, amb CIF núm. G-63088892, telèfon 932 363 107, correu electrònic ciu@ciu.info.

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les persones usuàries d’aquesta pàgina web i dels serveis que s’ofereixen es comprometen a utilitzar-los d’acord amb les condicions d’ús següents:

• Les persones usuàries tindran dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a la web. No obstant Convergència i Unió es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis si així ho creu oportú.

• La informació facilitada per les persones usuàries a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a Convergència i Unió mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Convergència i Unió o a tercers.

• Les persones usuàries s’obliguen a utilitzar la informació continguda en aquesta pàgina web, exclusivament, per al seu ús personal i privat, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, restant prohibida l’explotació comercial dels continguts i serveis als que tingui accés.

• Les persones usuàries s’obliguen a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il•lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de Convergència i Unió, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.

• Les persones usuàries es comprometen a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web, ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de Convergència i Unió, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.

• Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.

• Convergència i Unió no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

• L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web www.ciu.cat són de titularitat exclusiva de Convergència i Unió. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel•lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Convergència i Unió explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel•lectual.

No s’autoritza en cap cas:

• La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Convergència i Unió per mitjà de framing.

• La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Convergència i Unió mitjançant in line linking.

• L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Convergència i Unió conforme a les disposicions vigents.
• L’ús comercial dels continguts del lloc web de Convergència i Unió.

• L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Convergència i Unió, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

• L’ús de continguts en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il•legal o que atempti contra els drets humans.

Convergència i Unió es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel•lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel•lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Convergència i Unió poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

CONDICIONS DE REGISTRE D’USUARI

• Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis pot estar supeditat al registre previ d’usuari.

• Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

• L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

• El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul•lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Convergència i Unió no es fa responsable dels danys i perjudicis que la falta d’exactitud, autenticitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web pugui provocar, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Convergència i Unió no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

Convergència i Unió no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal•libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Convergència i Unió no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

COMENTARIS DE LES PERSONES USUÀRIES

Les persones usuàries de la pàgina web de Convergència i Unió podran realitzar comentaris a les informacions, notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube i Flickr. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web de Convergència i Unió són única i exclusivament responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de Convergència i Unió.

Convergència i Unió no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de Convergència i Unió, i per tant, Convergència i Unió queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

POLÍTICA DE COOKIES (GALETES)

Convergència i Unió utilitza cookies pròpies i de tercers adreçades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins l’ordinador de cada usuari i ens permet reconèixer-les. Les cookies ens ajuden a millorar la qualitat de la nostra web. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-vos la navegació i la utilització de la nostra pàgina web. Tingueu en compte que les cookies no poden perjudicar el vostre equip i que, en canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors .

Amb l’accés al lloc web de Convergència i Unió, considerem que la persona usuària consent l’ús de cookies en aquest lloc web.

1. Definició i funció de les cookies

Una cookie (galeta) és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten en posteriors accessos, entre altres funcions, utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment, i obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.

2. Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web

Cookies pròpies pel funcionament de la pàgina web. Aquest tipus de cookies permeten que l’usuari interactuï per l’espai web utilitzant totes les seves funcions.

Cookies de tercers o d’anàlisi. Aquest tipus de cookies permeten quantificar el nombre d’usuaris i de visites a un lloc determinat. Aquestes dades estadístiques de la navegació a les pàgines web permeten millorar la composició dels espais web i l’oferta dels serveis que s’ofereixen.

3. Informació sobre la forma de desactivar o eliminar les cookies

Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. A continuació s’inclouen els vincles per gestionar cookies en els navegadors més rellevants:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Safari

Safari per a iOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.

4. Informació sobre les dades obtingudes

La informació obtinguda per les cookies és tractada exclusivament per Convergència i Unió mitjançant el servei Google Analytics. Per accedir a les condicions legals de Google Analytics podeu clicar aquí.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL

Convergència i Unió es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. La persona usuària reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.